Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności


W 2021 r. będą wprowadzone kolejne zmiany do ustawy o VAT. Zostały one przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe. Zmiany te, oprócz tzw. pakietu SLIM VAT, mają także doprecyzować przepisy dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Faktury objęte MPP

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), podatnicy są obowiązani stosować MPP.
W tym przypadku faktura dodatkowo powinna zawierać wyrazy “mechanizm podzielonej płatności”. Jak wynika z art. 19 Prawa przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Wielu podatników uważa jednak, że przepisy dotyczące MPP dotyczą wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15.000 zł.

W celu wyeliminowania takich wątpliwości w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, który na dzień oddania GP do druku znajduje się w Sejmie, planuje się doprecyzować, że chodzi o faktury, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Dodatkowo wskazano zasady, jakie będą stosowane w celu ustalenia, czy wartość brutto faktury przekracza limit 15.000 zł, jeżeli kwoty na fakturze wyrażone będą w walucie obcej. Planuje się, że do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote przyjmować się będzie zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 31a ustawy o VAT.

link do artykułu: https://biznes.interia.pl/podatki/news-zmiany-w-stosowaniu-mechanizmu-podzielonej-platnosci,nId,4853439

Polub Plportal.pl:

Tags: , ,


About redaktor123

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl