Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Użytkownik wieczysty oprócz opłaty za użytkowanie płaci podatek od nieruchomości


House_Money
Spółka z o.o. od 1 września br. jest użytkownikiem wieczystym gruntu należącego do gminy. Czy ponosząc corocznie na rzecz gminy opłatę za użytkowanie wieczyste będziemy musieli dodatkowo opłacać podatek od nieruchomości?

TAK. Opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości są odrębnymi od siebie daninami na rzecz gminy, które spółka będzie musiała regulować z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Podatnikami podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli (w przypadku przedsiębiorców) są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in.:

-właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
-użytkownikami wieczystymi gruntów.

Tak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Co do zasady osoby prawne (np. spółki z o.o.) składają organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia danego roku. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, tak jak w przypadku spółki Czytelnika, to taką deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Jeżeli spółka jest już podatnikiem tego podatku, to musi odpowiednio skorygować złożoną w styczniu deklarację, uwzględniając grunt znajdujący się teraz w jej użytkowaniu wieczystym. Ponadto musi wpłacać obliczony w tej deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca (jedynie w styczniu podatek ten płaci się do dnia 31 stycznia).

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytkowania wieczystego oraz określa się sposób korzystania z nieruchomości.

Z kolei za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Tak stanowi art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się tylko za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana.
W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

47 − = 40

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl