Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Ustanie obowiązku w podatku od nieruchomości


pod
W trakcie roku zamierzamy wyburzyć jeden z budynków firmowych. W jakim terminie musimy zgłosić ten fakt, żeby przestać opłacać podatek od nieruchomości za ten budynek?
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zobowiązane są odpowiednio skorygować uprzednio złożone deklaracje. Muszą tego dokonać w tym samym terminie. Tak wynika z art. 6 ust. 4, 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Warto zaznaczyć, że budynek przestaje istnieć po zakończeniu rozbiórki, czyli wykonaniu wszelkich związanych z tym prac. Jednakże, w myśl definicji zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W orzecznictwie sądowym panuje pogląd, zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa, gdy budynek traci swoje przymioty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Po 792/10, stwierdził, że obowiązek podatkowy nie istnieje po zakończeniu prac rozbiórkowych obiektu. Jednakże zaznaczył, że prace takie najczęściej są rozciągnięte w czasie, w związku z czym jeszcze przed definitywnym zakończeniem rozbiórki może dojść do wygaśnięcia obowiązku podatkowego na skutek utraty przez obiekt cech konstytutywnych budynku. Jeżeli więc dany obiekt, w wyniku rozbiórki, zostanie pozbawiony charakterystycznego (niezbędnego) elementu, wówczas nie stanowi już budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tym samym przestaje być przedmiotem opodatkowania.

Przykład
W dniu 15 lutego br. spółka wyburzyła stary budynek administracyjny (obiekt utracił cechy budynku) będący jej własnością. W ciągu 14 dni od tej daty, tj. do 29 lutego br., spółka zobowiązana jest złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości obciąża spółkę do końca lutego br.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 + 1 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl