Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Transport przyszłości w Polsce


Dynamiczny wzrost obsługiwanego tonażu i pracy przewozowej prowadzi do stale pogłębiającego się niedoboru kierowców na rynku pracy. Ponadto, polscy przewoźnicy muszą być gotowi na kolejne wyzwania związane z technologią i otoczeniem regulacyjnym.

Około 22,8% to prognozowany całkowity wzrost tonażu obsługiwanego przez polskich przewoźników między 2018-2022. Wzrośnie do 64% udział przewozów zagranicznych w całkowitej pracy przewozowej polskich przewoźników. Aż o 28% spadną koszty dzięki autonomizacji transportu drogowego możliwy po 2025 roku (raport PwC).

W następnych latach na zmiany w transporcie mają digitalizacja, wzrost przewozów w kraju oraz eksportu i importu. Prognozuje się niedobór kierowców (200 tys.) oraz industrializacja i reorganizacja przewozów międzynarodowych (przez zmiany w UE).

W okresie 2018-2022, w branży transportu drogowego spodziewamy się całkowitego wzrostu wolumenów o blisko 23% (pod względem tonażu przewożonych towarów). Polska branża transportu drogowego rzeczy jest obecnie w szczycie fazy wzrostu. Szacujemy, że obsługiwany przez nią tonaż zwiększy się z około 1,17 mld ton w roku 2018 do poziomu około 1,44 mld ton w roku 2022, co przełoży się na średnioroczny wzrost na poziomie 5,3%. W opinii przedstawicieli branży, czynniki przedstawione w raporcie doprowadzą do wzrostu kosztów w branży w przedziale od 7 do 15% do końca 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2018. W najbliższym czasie spodziewamy się znacznego przesunięcia popytu w stronę usług krajowych (oraz mniejszego – w stronę usług drobnicowych) (raport PwC). W okresie 2018-2022 wzrośnie transport kolejowy o 9,7%. Transport morski o 10,4%, lotniczy o 7,7% oraz rzeczny o 9,2%.

Zmiany w prawie UE dotyczą ograniczeń w dostępie do rynków UE oraz ograniczeń przewozów co prowadzi do wzrostu kosztów pracy i kosztów transportu. Mają być wprowadzone nowe regulacje, bardziej skomplikowane i wymagające. Trzeba wprowadzić przedstawicielstwa na rynkach zagranicznych, co wyklucza mniejszych przewoźników. W efekcie nastąpi koncentracja rynku dla większych firm.

W 2015 roku niedobór został oszacowany na około 100-110 tys. kierowców. To ponad 15% całkowitej podaży szacowanej na 600-650 tys., względem popytu oszacowanego na blisko 730 tys. kierowców. Przedstawiciele branży, którzy rozmawiali z nami w ramach wywiadów, w trakcie przygotowywania raportu stwierdzili, że w ich przekonaniu na koniec roku 2018 luka ta osiągnęła poziom 20% zapotrzebowania (w wymiarze jakościowym, tj. niedoboru pracowników z wystarczającymi umiejętnościami). Przy utrzymaniu prognozowanego wzrostu rynku, zakładając, że luka utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnych 20% można przyjąć, że całkowity niedobór kierowców w branży sięgnie blisko 200 tys. osób w 2022 roku przy zapotrzebowaniu na poziomie ok. 950 tys. osób. Niewystarczająca liczba kierowców będzie również prowadziła do wzrostu kosztów płac w branży, a w efekcie może spowodować zwiększenie stawek frachtów. Wdrożenie do użytku pojazdów autonomicznych nie wypełni tego niedoboru w krótkiej perspektywie czasu z uwagi na brak dojrzałych rozwiązań w tym zakresie (raport PwC).

Digitalizacja w Polsce obejmuje informatyzację procesów i administracji oraz optymalizację sieci transportowych. Ważny jest rynek online, który pozwala na zamawianie usług od wielu usługodawców. Na rynek wchodzą duże sieci transportowe o globalnym zasięgu. Po 2022 ma znacznie rozwinąć się technologia block chain (zdecentralizowana platforma transakcyjna w rozproszonej infrastrukturze sieciowej). Te zmiany doprowadzą do obniżenia kosztów, lepszego dostosowania się do potrzeb klientów oraz do wdrażania nowych rozwiązań. Te zmiany będą dostępne dla większych firm co ograniczy działalność firm mniejszych i wywoła koncentrację rynku w rękach dużych przewoźników.

Wprowadzone będą zmiany w zakresie napędu (elektryczny, LNC, CNG i wodorowy). Nastąpi autonomizacja pojazdów, która zmniejszy koszty działalności w transporcie oraz koszty pracy. Te rozwiązania są kosztowne będą dostępne dla większych przewoźników co wywoła koncentrację na rynku transportowego i ograniczenie dostępu mniejszych firm.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags:


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl