Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Czy spółka z o.o. w organizacji opłaca podatek od nieruchomości?


zoo
Spółka z o.o. w organizacji jest posiadaczem nieruchomości gruntowej. W związku z faktem, że nie została na czas zarejestrowana w KRS, stała się spółką z o.o. w likwidacji. Procedura likwidacji może potrwać nawet kilka lat. Obecnie jesteśmy ułomną osobą prawną bez NIP i REGON. Czy przedmiotowa nieruchomość powinna zostać zgłoszona do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez spółkę, czy przez osoby fizyczne? Kto powinien opłacać ten podatek?

Spółki kapitałowe w organizacji, w tym spółka z o.o. w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Tak stanowi art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa wcześniej, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

W świetle powyższego, niezależnie od kwalifikacji spółki z o.o. w organizacji (czy jest osobą prawną, czy ułomną osobą prawną – spółka nieposiadająca osobowości prawnej), została ona wyszczególniona w katalogu podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości. W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość stanowi własność spółki, uznać należy, iż podatnikiem podatku od nieruchomości, zobowiązanym do złożenia deklaracji i regulowania podatku jest spółka z o.o. w organizacji w likwidacji. Oczywiście obowiązki te wykonywać będzie przez osoby uprawnione do jej reprezentowania.
Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w indywidualnej interpretacji wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2014 r., nr PD-01.3120.8.24.2013.GK.

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 64 = 69

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl