Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Sektor MSP w Unii Europejskiej


Sektor MSP jest uważany za podstawę europejskiej ekonomii. Ocenia się, że stanowią 99% europejskiego biznesu. W ostatnich latach stworzyły 85% nowych miejsc pracy i stanowią 66% miejsc pracy w sektorze prywatnym. MSP wytwarza prawie 60% PKB w UE. Komisja Europejska ocenia, że MSP i przedsiębiorczość to klucz do wzrostu, innowacji, stworzenia miejsc pracy i integracji społecznej w UE. Celem Unii jest stworzenie przyjaznego środowiska dla tego sektora. Jednym z projektów jest Small Business Act (SBA) zgodnie z zasadą „think small first” (najpierw myśl na małą skalę ) promuje przedsiębiorczość w Europie. Poprzez rozwój edukacji, dostępność do nowych rynków, dostęp do finansowania, wsparcie rynku konkurencyjnego oraz budowę sieci informacyjnych i networkingowi wspiera rozwój sektora MSP w Europie.

Analizy pokazują, że w Polsce wzrosła ilość firm MSP o 21% w latach 2009-2016. Wzrósł udział tego sektora w tworzeniu PKB o 2,9% w tym okresie (szczególnie w sektorze usług). Wartość dodana wzrosła o 32%. Wzrosły nakłady inwestycyjne i nakłady na środki trwałe. W latach 2009-2016 wzrosły inwestycje w innowacje (40% na B+R). Wzrosło zatrudnienie oraz przychody firm z sektora MSP ((mikro: o 5,9%, średnie: 2,1%, duże: 4,7%, małe: spadek o 0,6%). Poprawiła się dynamika eksportu i importu. Poprawił się poziom cyfryzacji przedsiębiorstw. Prawie połowa przedsiębiorców uważa, że poprawia się koniunktura i koniunktura w branży. Za główne ograniczenie uznawane są koszty zatrudnienia, dostęp do wykwalifikowanych pracowników, ceny oraz problemy z płatnościami i nieuczciwą konkurencją.

Obecnie funkcjonuje kilka porali informacyjnych i networkingowych dla sektora MSP w Europie: Your Europe Business Portal, będący przewodnikiem po biznesie w UE, zapewnia informacje i usługi dla rozwinięcia działalności za granicą. Entreprise Europe Network pomaga uzyskać informacje dotyczące wejścia na nowe rynki, pomoc prawną oraz wspiera MSP w poszukiwaniu partnerów biznesowych. Access to Finance wspiera MSP w poszukiwaniu wsparcia finansowego w UE. Celem UE jest budowa konkurencyjnego, innowacyjnego rynku poprzez internacjonalizacje, rozwój nowych rynków oraz sieć informacji.

Pierwszy projekt dla MSP wprowadzono w roku 1986. Celem była harmonizacja przepisów w Europie, zapewnienie uczciwej konkurencji, uproszczenie systemów podatkowych oraz wspieranie handlu. W roku 1994 wprowadzono “Zintegrowany program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw”, później wprowadzono „Wieloletni Program na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości”, obejmujący lata 2001-2005. Te programy miały na celu wprowadzanie zasad wolnej konkurencji, ograniczenia roli monopoli oraz ograniczenie pomocy publicznej. W roku 2000 przyjęto Europejska Kartę Małych Przedsiębiorstw. Celem programu było wpieranie edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, ułatwienia administracyjne i prawne oraz rozwój usług informatycznych. Równocześnie uproszczono system podatkowy, wprowadzono wsparcie dla nowych technologii w tym e-biznes oraz ułatwiono dostęp do finansowania. W roku 2008 wprowadzono najważniejszy program Small Business Act (SBA). Główne cele programu to inteligentne regulacje poprzez ograniczenie biurokracji oraz zmiany w sektorze administracji. Ważne są zmiany w dostępie do finansowania m. in od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz rynku bankowego i dofinansowania (tj. Anioły Biznesu). Rozwinięto możliwości pomocy państwa dla sektora. Utworzono sieci wparcia informacyjnego i prawnego. Ważnym elementem jest rozwój innowacji i badań naukowych, które mają na celu wparcie zrównoważonego wzrostu dla MSP poprzez ochronę środowiska i innowacyjne produkty, produkcję. Podniesienie konkurencyjności sektora jest jednym z celów polityki spójności na lata 2014-2020. Główne założenia to rozwój badań naukowych i innowacje oraz gospodarka niskoemisyjna, technologie informacyjne i komunikacyjne. W roku 2013 wprowadzono program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME). Celem jest poprawa dostępności do finansowania, poprawa dostępności do rynków europejskich i pozaeuropejskich oraz edukacja i promocja przedsiębiorczości. Ocenia się, że program COSME do 2020 roku będzie wparciem dla 39 tys. przedsiębiorstw, pozwoli stworzyć 29,5 tys. miejsc pracy i pozwoli wprowadzić 900 nowych produktów biznesowych i usług.

Parlament Europejski od wielu lat dba o rynek MSP poprzez poprawę warunków finansowania, ograniczenie biurokracji, wprowadzenie ułatwień i nowych regulacji prawnych. Celem jest poprawa konkurencyjności sektora oraz budowa trwałego rozwoju MSP dla wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i innowacyjności.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags:


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl