Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW – kiedy przedawniają się długi


dlug
Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Firma windykacyjna żąda spłaty? Sprawdź, czy twój dług się nie przedawnił. Bardzo często zdarza się, że windykatorzy próbują ściągnąć zadłużenie, którego tak naprawdę ze względu na upływ czasu nie musisz spłacać. Od dzisiaj zaczynamy cykl porad dla zadłużonych Polaków.

Generalnie dla większości długów termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – 3 lata. Są jednak przepisy szczególne, które wyznaczają inne terminy przedawnienia zobowiązań. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze. W poniższej tabeli możesz sprawdzić, kiedy przedawnią się twoje długi. Trzeba jednak pamiętać, że nic w tej sprawie nie dzieje się automatycznie.

Rodzaj zadłużenia

Po jakim czasie  dług ulega przedawnieniu

debet na koncie

2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia

zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki

3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę

zadłużenie na karcie kredytowej

3 lata

usługi telekomunikacyjne

2 lata

zobowiązania podatkowe

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

roszczenia z umowy ubezpieczeniowej

3 lata

długi spadkowe

wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi (wraz z odsetkami; wyjątek – gdy odrzucili spadek). Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług (w szczególności na drodze sądowej)

roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd

10 lat

mandaty za jazdę bez biletu

2 lata

należności wobec ZUS z tytułu składek

10 lat

roszczenia o świadczenia alimentacyjne

3 lata

roszczenia z umowy sprzedaży

2 lata

zadłużenie z tytułu czynszu

3 lata

roszczenia z umowy o pracę

3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić

roszczenia z umowy o dzieło

2 lata od dnia oddania dzieła

Żeby skorzystać z dobrodziejstwa przedawnienia, sam musisz zgłosić w sądzie tak zwany zarzut przedawnienia.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

91 − = 82

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl