Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Program POWER dla polskich firm


W latach 2014-2020 na zmiany w sektorze MSP w Polsce miały być przeznaczone 46,46 mld euro, w tym wkład UE to 39,16 mld euro. Sektor Małych Średnich Przedsiębiorstw to również większość spółdzielni. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego MSP i spółdzielni, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) opiera się o wsparcie informacyjne i szkoleniowe. Na realizację POWER przeznaczono 4,4 mld euro, co stanowi 34 proc. wszystkich środków, jakimi dysponuje EFS.

Organem pośredniczącym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Beneficjentami PARP, partnerzy społeczni i inne podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Grupą docelową sektor MSP i ich pracownicy. Zadania główne opierają się o wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Poprzez wzrost liczby MSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie systemów finansowania w regionach oraz wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku program ma wesprzeć rozwój i modernizacje.. Ważnym elementem polityki jest zapewnienie dostępności i jakości usług pro rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. W efekcie ma wzrosnąć liczba przedsiębiorstw objętych działaniami dla poprawy zarządzania, dla rozwoju kapitału ludzkiego oraz procesów innowacyjnych.

Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy to 5983, większość z regionów słabiej rozwiniętych (85% – 4653 firm)) Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkim to 7200, czego regiony słabiej rozwinięte to aż 6221, regiony lepiej rozwinięte 979 osób. Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących nową działalność, które otrzymały wsparcie w ponownym prowadzeniu działalności 900 z czego:- regiony słabiej rozwinięte: 778 – regiony lepiej rozwinięte: 212 firm.

Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ma na celu realizacje przez partnerów społecznych działania ukierunkowanego na identyfikacje potrzeb sektora i potrzeb firm bez planu i strategii rozwoju. Dotyczy indywidualnych przedsiębiorstw oraz branż, terytoriów, grup kooperujących, klastrów. Ma być ich identyfikacją oraz umożliwić analizę potrzeb rozwojowych. W efekcie ma być przygotowana propozycja planów rozwojowych zaspokajających potrzeby przedsiębiorstw oraz wprowadzony monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia efektów badań.. Opiera się wsparcie systemu popytowego, szukanie odpowiednich alokacji i dostawców. Prowadzona była analiza dostępności usług rozwojowych w regionach oraz działania interwencyjne. Informowano o potrzebach firm i barierach rozwojowych.

W ramach projektu utworzono Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, dotyczy: rozwoju systemu informatycznego RUR i jego funkcjonalności, utrzymania i administrowania systemem, organizacja współpracy, przeprowadzenia weryfikacji zgodności danych podmiotów zarejestrowanych w RUR ze stanem faktycznym, przeprowadzania weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych przez podmioty zarejestrowane w RUR w ramach świadczonych usług rozwojowych, cykliczna ewaluacja podmiotowych systemów finansowania i RUR, upowszechnienia informacji na temat zasad funkcjonowania RUR wśród przedsiębiorców i pracowników oraz regionalnych i branżowych organizacji partnerów społecznych oraz prace koncepcyjne i rozwojowe ukierunkowane na poprawę efektywności systemu i komercjalizacja.

Program UE zawiera ważne elementy dla rozwoju działalności gospodarczej, identyfikacja potrzeb firm to podstawa działania efektywnego i przemyślanego oraz pro rozwojowego. Skorzystało z nich niewiele firm. Przedsiębiorcy nie są świadomi szans i możliwości jakie zostały wprowadzone przez PARP i inne podmioty. Słaba informacja nie sprzyja projektowi. Szkolenia organizowane są różne, nie koniecznie dopasowane do potrzeb i przedsiębiorstw. Obecnie programy UE dla przedsiębiorczości są ukierunkowane na szkolenia i doradztwo. Projekt POWER jest bardzo ogólny co ogranicza możliwości działania i pozwala na realizacje nieodpowiednich projektów. Wparcie finansowe Unii Europejskiej jest ukierunkowane na rozwój nowych firm (start up), wejście firm na nowe rynki oraz innowacje, ekologie i cyfryzację. Na te cele zostały przeznaczone znacznie większe środki. Europa ma być innowacyjnym i ekologiczny regionem. W kolejnych latach będzie utrzymana polityka innowacji i polityka proekologiczna, duży nacisk jest na rozwój obszarów zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem. Ważnym elementem jest polityka wobec rynku pracy – rozwój kompetencji zawodowych i mobilność pracowników.

Program kończy się w 2020, jest już projekt budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata 2021-2027. Polska ma otrzymać 64,4 mld euro na rozwój regionalny i politykę spójności. Plasuje to kraj na pierwszym miejscu beneficjentów Unii. Większość środków ma być przeznaczona na innowacje, wsparcie MSP, technologie cyfrowe i modernizacje przemysłu. Unowocześniona ma być polityka spójności, najważniejszy element polityki inwestycyjnej UE. Środki będą przeznaczone na rozwój regionów, które muszą nadrobić zaległości wobec innych regionów UE. Polityka równych szans jest jednym z priorytetów na kolejne lata. Wyrównanie różnic regionalnych staje się podstawą polityki UE. Ma powstać przyjazne środowisko dla przedsiębiorczości oraz innowacyjna, nisko emisyjna gospodarka. Realizację polityki i tego programu będzie można ocenić po opublikowaniu przez UE dokładnego planu i projektów oraz raportów dotyczących realizacji programów UE.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags:


About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl