Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Pracodawcy mogą dofinansować dzieci pracowników i odliczą te wydatki od kosztów


Na jakich warunkach pracodawca może dofinansować pracownikowi pobyt dziecka w żłobku/przedszkolu? Jakim zmianom ulegają również regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów po stronie pracodawcy?

Od stycznia 2016 r. obowiązują nowelizacje ustawy PIT i CIT, nowe preferencje podatkowe dla wydatków na żłobki i przedszkola.

Zgodnie z ostatnimi działaniami związanymi z problemem starzejącego się społeczeństwa, ustawodawca kierując się wolą wsparcia rodzin z dziećmi znowelizował ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (i … osób prawnych) zwalniając pewne świadczenia od obowiązku rozliczania ich w ramach podatku.

I tak zgodnie z nowym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwolnieniem podatkowym została objęta kwota świadczenia niefinansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a otrzymana od pracodawcy z tytułu:

 1. a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł;
 2. b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł – na każde dziecko, w stosunku do którego pracownik w danym roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, a także jeżeli sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wprowadzone zmiany zostały zaimplementowane nowelizacją ustawy o PIT z dn. 10.07.2015 r. Jej podstawowym zadaniem było umożliwienie rodzicom-pracownikom jak i pracodawcom prowadzącym przyzakładowe żłobki, kluby dziecięce, czy przedszkola skorzystania z preferencji podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu (KUP)

Dzięki zmianom w prawie a konkretnie art. 15 ust. 1za pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), pracodawca w KUP będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobku, klubu dziecięcego i przedszkola. Wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola będą kosztem (bezpośrednim lub w formie odpisów amortyzacyjnych) bez żadnych ograniczeń. Z uzasadnienia ustawy wynika, że choć do tej pory również nie było przeszkód do uznawania ich za koszt podatkowy na zasadach ogólnych, to jednak ustawodawca uznał, że prowadzenie wyraźnego zapisu w tej kwestii jest konieczne z uwagi na kompleksową regulację i wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości co do zakresu takich wydatków. Wyraźnie sprecyzowane bowiem, że rozumie się przez to:

 1. a) koszty poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia placówki, w tym:
 2. b) niezbędne koszty nabycia środków trwałych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, ich przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji i remontu lub
 3. c) koszty nabycia innych składników majątku;
 4. d) koszty dotyczące środków trwałych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

Kosztami uzyskania przychodów, będą zatem koszty poniesione przez pracodawcę, niesfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do których zaliczają się koszty:

 1. a) na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola;
 2. b) z tytułu:

– prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko pracownika;

 • uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego do kwoty 400 zł;
 • uczęszczającego do przedszkola – do kwoty 200 zł;

– dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z:

– objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko;

– uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko.

www.lexpatronum.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1925.
 2. Ustawa z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 68.

 

Źródło: http://biznes.onet.pl/podatki/analizy/pracodawcy-moga-dofinansowac-dzieci-pracownikow-i-odlicza-te-wydatki-od-kosztow/36g0b4

Karol Franczak – aplikant radcowski

Lex Patronum Kancelaria Prawna Kraków

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 + 3 =

 

About jarzebskia

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl