Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń


Zarzad-Tikkurila-Polska-S.A.
Członkowie zarządu spółki z o.o. pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. Osoby te są z reguły wspólnikami ww. spółki, jedna osoba jest pracownikiem wspólnika (będącego również spółką z o.o.). Czy spółka uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń?

W praktyce przyjmuje się, że gdy funkcję członka zarządu pełni nieodpłatnie osoba będąca wspólnikiem tej spółki lub pracownik wspólnika, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Tak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

W ww. ustawie nie określono, co należy rozumieć przez nieodpłatne świadczenia. Zgodnie z przyjętą praktyką (ugruntowaną zarówno wśród organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych), na potrzeby podatku dochodowego nieodpłatne świadczenia to te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń należy rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw.

W świetle przytoczonej definicji nieodpłatnych świadczeń organy podatkowe uznają, że gdy funkcję członka zarządu pełni bez wynagrodzenia osoba będąca wspólnikiem spółki, to po stronie tej spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jest to spowodowane tym, że wspólnik (członek zarządu) może uzyskać w przyszłości określone świadczenia od spółki (np. dywidendę). Jest on zatem zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, które mogą mu przynieść obecnie i w przyszłości określone korzyści majątkowe.
Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2016 r., nr IPPB6/4510-395/15-4/AK. Organ podatkowy stwierdził, że:

“(…) Wspólnikowi z tytułu posiadania udziałów w spółce kapitałowej przysługują (…) określone prawa majątkowe, w szczególności prawo do dywidendy, czy prawo do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji. Oznacza to, że nieodpłatne (bez wynagrodzenia) zarządzanie spółką może przynieść wspólnikowi wymierne korzyści ekonomiczne. (…) członek zarządu, pełniący w zamian za sprawowane w ramach swojej funkcji usługi, mimo braku “bezpośredniego” wynagrodzenia, otrzymuje korzyści ekonomiczne przykładowo w postaci dywidendy. Nie ma mowy w takim przypadku o braku ekwiwalentności, stanowiącej warunek konieczny do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. (…)”

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2015 r., nr ILPB3/4510-1-439/15-2/KS.
Organy podatkowe uznają także, że gdy funkcję członka zarządu pełni nieodpłatnie osoba będąca pracownikiem wspólnika spółki, spółka ta nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2016 r., nr IPPB6/4510-457/15-2/AK. Organ podatkowy stwierdził, że nie ma znaczenia, czy funkcje zarządcze pełni wspólnik będący osobą fizyczną, czy też wspólnik będący osobą prawną poprzez swojego pracownika/współpracownika. W obu bowiem przypadkach wspólnik za świadczone usługi otrzymuje ekwiwalent – korzyść ekonomiczną w postaci dywidendy. Według organu podatkowego:

“(…) Nie ma znaczenia, że w przypadku wspólnika będącego osobą prawną funkcje zarządcze pełnione są przez powołanego do tego celu pracownika/współpracownika. Wspólnik – osoba prawna nie może wszak sam zasiąść w zarządzie i tym samym oddelegowuje do pełnienia tej funkcji np. swojego pracownika, który wykonywał będzie te wszystkie czynności, jakie wykonywałby wspólnik będąc osobą fizyczną i mając uprawnienie do zasiadania w zarządzie. Osoba fizyczna wyznaczona przez wspólnika, pełniąc funkcje zarządcze, realizuje wyłącznie cele gospodarcze wspólnika co do spółki zależnej. Nie stanowi ona niezależnej osoby realizującej własne cele gospodarcze. Jako osoba specjalnie wyznaczona przez wspólnika, świadczy usługi w jego imieniu. Innymi słowy, pracownicy/współpracownicy wspólnika świadczą usługi zarządcze w celu realizacji założeń gospodarczych Wspólnika (będąc osobą prawną Wspólnik nie może jej pełnić samodzielnie), za co Wspólnik otrzymuje korzyść ekonomiczną w postaci dywidendy. (…)”
Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-639/15/WLK.

Podsumowując:
W przypadku, gdy funkcję członka zarządu w spółce z o.o. będzie pełniła bez wynagrodzenia osoba będąca wspólnikiem tej spółki albo też pracownikiem wspólnika, to – zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych – spółka nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl