Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Odrębna własność lokali a obowiązek w podatku od nieruchomości


g_1102_1
W przypadku gdy na nieruchomości, w posadowionym budynku, ustanowiona zostanie odrębna własność co najmniej dwóch lokali, to podatek od nieruchomości od części budynków stanowiących współwłasność (części wspólnych) oraz od gruntu powinien zostać ustalony w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Zatem każdy ze współwłaścicieli powinien opłacać podatek z tytułu własnej nieruchomości (wyodrębnionego lokalu) oraz od części wspólnej w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu własnego do powierzchni użytkowej całego budynku.

O CO PYTAŁ PODATNIK?
Wnioskodawca planuje wyodrębnienie dwóch lokali w budynku na nieruchomości będącej własnością spółki. Odrębna własność lokali będzie ustanowiona w drodze jednostronnej czynności prawnej wnioskodawcy, gdyż obecnie jest on jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Będzie ona dokonana w formie aktu notarialnego i potwierdzona wpisem do księgi wieczystej. Lokale będą posiadały ściany trwałe wydzielające ten lokal. Nie będą to ani przepierzenia drewniane, ani szklane. Dojście do tych lokali będzie odbywać się po częściach będących w użytkowaniu wspólnym wszystkich współwłaścicieli.
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacji, gdy wyodrębniona zostanie własność lokali, to obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność będzie obciążał współwłaścicieli lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.
W opinii wnioskodawcy każdy ze współwłaścicieli powinien zapłacić podatek z tytułu własnej nieruchomości oraz od części wspólnej w wysokości stanowiącej udział lokalu, którego będzie właścicielem (lub współwłaścicielem) w wielkości całego budynku.

ZDANIEM BURMISTRZA MIASTA:
Burmistrz Miasta Żary uznał stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę za prawidłowe.
Wskazał on, że w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Z tym że wyjątek od tej zasady dotyczy przypadku, gdy wyodrębniono własność lokali. Wówczas bowiem obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

66 − = 60

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl