Go to ...

No Blog Title Set

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

MODELE INWESTOWANIA


Lokaty bankowe są najpopularniejszym i najpowszechniejszym sposobem inwestowania. Na rynku istnieją jednak inne sposoby inwestowania o wyższej stopie zwrotu, innym poziomem ryzyka i zysku. Można zainwestować w fundusze inwestycyjne o wyższym zysku i stopie ryzyka lub zainwestować w nieruchomości lub grunty. Dla oceny inwestycji ważna jest inflacja, która obecnie wynosi 2,0%. W przyszłym roku 2019 prognozuje się wzrost do 2,7%, w następnych latach wzrost niewielki utrzyma się. Czasem inflacja jest wyższa niż stopa procentowa lokat, lub niewiele ją przewyższa. Wartość inflacji obniża zyski inwestycyjne. Takie warunki zachęcają do szukania nowych sposobów inwestowania tj Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Często rozwijają się inwestycje w nieruchomości i grunty.

Obecnie stopa procentowa lokat to od 2,5 do 4,0%. Co oznacza zysk na poziomie -0,2 do 1,3%. Inwestowanie w lokaty wymaga wkładu od 20 000 do 100 000 pln w Idea Bank. Nest Bank oferuje lokaty przy oprocentowaniu 4% (najlepsza lokata według bankier.pl w 2017roku). BGŻ oferuje oprocentowanie 2,7 i 3,5% w skali roku, przy inwestycji na 3 miesiące. Bank Milenium oferuje 2,25%, Getin Bank 1,55%, mBank 3,5%. Są dostępne różne terminy dla lokaty w wielu bankach od 3 miesięcy. Minimalny wkład to 1000 pln. Lokaty bankowe to jedna z najbezpieczniejszych metod inwestowania. Wszystkie banki mają w swojej ofercie takie produkty, łatwo dostępne. Nie wymagają wysokich wkładów ani długiego okresu inwestycji. Zyski jednak nie są wysokie. Głównym ograniczeniem jest inflacja. która znacznie obniża zyski. Dla wielu osób ta metoda inwestycji jest odpowiednia i dostosowana do potrzeb.

Na rynku funkcjonują inne sposoby lokowania aktywów – Fundusze Inwestycyjne. Obecnie są dostępne dwa popularne rozwiązania fundusze niezamknięte i otwarte. Są to różne formy uczestnictwa na rynku. Inwestuje się w portfele akcyjne, dłużne, pieniężne i mieszane. Portfele akcyjne zawsze wiążą się z dużym ryzykiem. Rynek akcji w Polsce ustabilizował się, ryzyko spadło, ale nadal inwestycje w akcje wiążą się z wysokim ryzykiem. Ryzyko zależy od inflacji PKB i warunków w Europie i na rynku międzynarodowym. Zmiany tych czynników ma duży wpływ na rynek akcji. Zaletą rynku akcji jest wysoka stopa zwrotu przy zwyżkach cen. Koszt utrzymania portfela to do 5% rocznie. Oczekiwany zysk szacuje się na maksymalnie 9,5%. Zmiany na rynku akcji w ciągu roku to kilkadziesiąt procent. Portfele dłużne wiążą się z ryzykiem spadku cen, spadkiem płynności i spadku zysku oraz ryzykiem emitenta. Papiery dłużne są trudno zbywalne. Opłaty to do 3% rocznie. Zysk to od 2-5% rocznie. Portfele rynku pieniężnego są ściśle związane z poziomem inflacji i stopy procentowej, ryzyko walutowe, które są głównym czynnikiem zmian i ryzyka. Zyski z rynku pieniężnego są niższe niż z rynku akcji czy obligacji. Rynek charakteryzuje się wysoką płynnością. Często wprowadza się portfele mieszane dla zróżnicowania ryzyka, płynności i maksymalizacji zysku przy ograniczeniu ryzyka. Zyski szacuje się na 2-4%. Opłaty to 1,5% rocznie. Okresowe wahania ocenia się na kilka procent rocznie.

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) to najbardziej popularne rozwiązania, ponieważ są kierowane do każdego inwestora. Dostaje on tytuł uczestnictwa czyli jednostkę uczestnictwa. Zgodnie a artykułem 93 ustawy aktywa można lokować w papiery wartościowe które są emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski albo Skarb Państwa. Można lokować środki finansowe również w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w ofercie publicznej oraz depozyty w instytucjach kredytowych czy bankach krajowych, których termin zapadalności nie jest dłuższy niż rok. Można inwestować w instrumenty rynku pieniężnego , jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom chroniących inwestorów oraz oszczędności. Można ulokować aktywa w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których łączna wartość nie może być wyższa niż 10 % wartości aktywów w tym funduszu. FIO jest ograniczone przez różnorodne regulacje dotyczące możliwości zbytu tych jednostek. Fundusze te oferują wszystkie portfele: akcyjne, dłużne, pieniężne i mieszane.

Fundusze inwestycyjne zamknięte zgodnie z artykułem 145 ustawy pozwalają inwestować w papiery wartościowe, wierzytelności (z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich) oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy waluty. Można lokować aktywa w instrumenty pochodne oraz prawa majątkowe (ich cena zależy pośrednio lub bezpośrednio od określonych co do gatunku rzeczy, rodzajów energii, limitów i mierników wielkości produkcji czy emisji zanieczyszczeń, które są udostępnione do obrotu na giełdach towarowych. Fundusze te pozwalają inwestować również w zbywalne instrumenty rynku pieniężnego. Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest niezmienna, określona w kolejnych emisjach. Liczbę certyfikatów może zwiększyć wyłącznie w drodze następnej emisji. W przypadku FIO można jednostki uczestnictwa umorzyć w dowolnym momencie, certyfikaty FIZ można zgłaszać do umorzenia, w terminie wyznaczonym przez fundusz Certyfikaty można sprzedać na rynku wtórnym, jeśli notowane są na giełdzie. Certyfikaty te charakteryzują się niską płynnością.

Często wolne środki finansowe są inwestowane w nieruchomości lub grunty. Od dawna ocenia się takie inwestycje za najbezpieczniejsze. Stopa zwrotu jest wyższa niż przy innych metodach inwestowania, ryzyko straty zerowe. Na rynku dostępne są różnorodne nieruchomości i grunty do kupienia, w całym kraju. Inwestycje te wymagają znacznych nakładów finansowych, ale wzrost wartości gruntu czy nieruchomości jest wysoki. Ten sposób inwestycji nie jest zależny od koniunktury, chociaż zainteresowanie wzrasta przy poprawie koniunktury. Obecnie wzrost w województwie warmińsko-mazurskim (2017-2018) szacuje się na 13,3%, kujawsko-pomorskie 10,2%, podkarpackie 11,0%, opolskie 4,1%. W wielu województwach ceny wzrosły w tym okresie. Od kilku lat wzrastają ceny nieruchomości, stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu lokat.

Są różne sposoby lokowania pieniędzy na polskim rynku. Ważna jest ocena ryzyka i stopy zwrotu z inwestycji. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie dane gospodarcze i koszty. Fundusze inwestycyjne są ryzykowne i obciążone wysokimi kosztami, są zależne od warunków gospodarowania. Lokaty nie przynoszą wysokich zysków. Wzrost wartości nieruchomości jest dodatni, mimo że wymaga wyższych środków finansowych. Nie jest obciążony ryzykiem.

Dorota Smoleńska

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

59 − = 55

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl