Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Miliardy na nowe miejsca pracy, czyli Program Operacyjny „Wiedza, Edukacja, Rozwój”


praca
Aktywizacja zawodowa, wzmocnienie strategii rozwoju czy wdrożenie innowacji społecznych to główne obszary działań, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze z unijnego programu „Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER). Firmy nastawione nie tylko na zysk, ale przede wszystkim na poprawę know-how mają do dyspozycji między innymi dofinansowanie szkoleń oraz kursów dla pracodawców i pracowników.

Program operacyjny dysponuje kapitałem ok. 5,4 mld euro, z czego aż 2 mld euro zostaną przeznaczone na aktywizację ludzi młodych, poniżej 30. roku życia. Dofinansowanie ma też posłużyć temu, by zatrudnienie znalazły osoby pozostające od dłuższego czasu bez pracy – mają to umożliwić dotowane staże, praktyki, a także różnorodne szkolenia i kursy doradcze.

Statystyki dla rynku pracy nie są budujące – zaledwie 6 proc. mężczyzn i 2 proc. kobiet deklaruje posiadanie doświadczenia związanego z prowadzeniem własnego biznesu. Za największą przeszkodę w realizacji pomysłów uznają brak pieniędzy, spowodowany np. niedostateczną historią kredytową.

Dlatego PO WER za główny cel stawia sobie zwiększenie przedsiębiorczości wśród osób do 29. roku życia. Pomóc w tym mają przede wszystkim instrumenty zwrotne, czyli pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na start działalności gospodarczej.

Przykłady takich działań? Pod koniec wakacji ruszy nabór w ramach działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. O wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się mieszkańcy Olsztyna – dotacje zostaną przeznaczone na rzecz aktywizacji zawodowej (budżet programu to ponad 2 mln zł). Przedsiębiorcy uzyskają pieniądze na instrumenty i usługi rynku pracy (m.in. szkolenia, staże, praktyki, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy) pod warunkiem, że  dysponują wkładem własnym (min. 5 proc.). Konkurs wystartuje 31 sierpnia, wnioski będzie można składać do 9 września 2016 r.

Wsparcie na rzecz budowy przewagi konkurencyjnej

Jednym z ważniejszych działań w ramach PO WER jest punkt 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”. Dotyczy to przede wszystkim budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze tych małych i średnich firm, które realizują przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po co im wsparcie? Mniejsze firmy nie mają zwykle kompetencji w tych obszarach, dlatego zawierają o wiele mniej kontraktów w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w latach 2010-2013 (w ramach projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”), polskie firmy napotykają różnorodne bariery w dostępie do zamówień publicznych (np. nieufność sektora publicznego do zamówień prywatnych) oraz niekorzystne tendencje na rynku. Zdarza się, że część trudności wynika ze zwykłej nieznajomości praw ani procedur przez przedsiębiorstwa.

Dlatego celem unijnych dotacji jest wzmocnienie mniejszych firm – szkolenia i doradztwo mają pomóc przedsiębiorcom zrozumieć kwestie związane z funkcjonowaniem wśród zamówień publicznych i wchodzeniem na rynki zagraniczne. Działania edukacyjne mają zwiększyć wskaźnik aktywności PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Nabór dla projektów spełniających te założenia wystartuje już w sierpniu. Pula pieniędzy do rozdania wynosi 3 mln zł (konieczny wkład własny: 10 proc.). Dla przedsiębiorstw społecznych przygotowane zostało działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” o budżecie w wysokości ok. 4,6 mln zł (nabór: październik 2016 r.). Dzięki dofinansowanym działaniom uzyskają one niezbędną wiedzę i kwalifikacje właśnie z zakresu prawa zamówień publicznych.


Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

Brak kompetencji nie jest jedynym problemem małych firm. Przedsiębiorcy z tego segmentu koncentrują się głównie na doraźnym prowadzeniu działalności, mniej przywiązując wagę do identyfikacji celów i zarządzania strategicznego. Takie podejście stanowi jedno z głównych zagrożeń dla konkurencyjnej gospodarki – firmy po prostu się nie rozwijają.

Kadra zarządzająca – co prawda często bardzo skromna w firmach – nie radzi sobie z wprowadzaniem nowych towarów czy usług na rynek, realizacją planów biznesowych czy przede wszystkim podnoszeniem poziomu zatrudnienia i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jak wynika ze statystyk, jedna trzecia polskich przedsiębiorstw nie posiada przygotowanej strategii zarządzania. Poprawie tej sytuacji ma służyć drugi obszar działania 2.2 programu „Wiedza Edukacja Rozwój”. Pomoc jest udzielana zarówno pojedynczym jednostkom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i grupom np. z jednej branży czy kooperatywy w ramach łańcucha dostaw.

Przedsiębiorcy mają się aktywnie zaangażować w ten proces, by w efekcie samodzielnie wybrać usługi, które w największym stopniu sprostają ich oczekiwaniom. Działanie ma się odbywać przy aktywnym zaangażowaniu partnerów społecznych (organizacji związkowych i pracodawców). Pomocą w zakresie analizy i diagnozy problemów rozwojowych zostanie objętych w sumie ponad 10 tys. firm.

Pierwszy konkurs dobiegł końca w kwietniu 2016 r. Kwota dotacji projektów w ramach niego wyniosła ok. 7 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania – 90 proc. (pozostałe 10 proc. było wkładem własnym przedsiębiorcy). Zastrzyk gotówki objął działania szkoleniowe i doradcze skierowane do przedstawicieli mikro-, małych i średnich firm w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć i przygotowania oferty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także procesu negocjacji. Kolejny planowany nabór ma potrwać od 28 lipca do 18 sierpnia 2016 r.

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Przedsiębiorcy mają problem nie tylko z własną wiedzą o zarządzaniu i strategii, ale też z wiedzą i kompetencjami kandydatów do pracy. Coraz częściej wskazuje się, że głównym powodem nieudanych rekrutacji jest brak takiego programu edukacji, który przygotowałby młode osoby do pracy w poszczególnych branżach.

By to poprawić, PO WER uruchomił działanie zapewniające lepsze dopasowanie kompetencji do potrzeb przedsiębiorców (2.12 – „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki”). Konkurs z budżetem niespełna 8 mln zł ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków zakończył się w marcu tego roku.

Efektem tych działań ma być powołanie sektorowych rad ds. kompetencji, które pozwolą na zbudowanie partnerstwa między przedsiębiorstwami a instytucjami rynku pracy. Jak ma to działać? Osoby prowadzące specjalistyczną działalność będą mogły dostarczyć informacje o potrzebnych kwalifikacjach i umiejętnościach w reprezentowanych sektorach. Do zadań powołanych instytucji będzie należało m.in. rekomendowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji czy określanie obszarów badawczych.

Autor: Monika Branicka

Polub Plportal.pl:

Tags: , , , , ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

50 − = 43

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl