Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Kary pieniężne i koszty upomnienia stanowiące dochód budżetu państwa


iStock_000015978328Small
Państwowa jednostka budżetowej (sanepid) nakłada kary za nieprzestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku braku wpłaty od zobowiązanego wystawiamy mu upomnienie. Jak księgować takie kary i koszty upomnienia obciążające dłużnika?

Kary pieniężne – jako tytuły wymienione w art. 111 pkt 12 ustawy o finansach publicznych – stanowią dochód budżetu państwa. Uzasadnia to ujmowanie ich w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej na stronie Wn konta 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji ze stroną Ma konta 720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

Jak wynika bowiem z opisu do konta 221 – zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej – służy ono do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat, a na stronie Ma ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Konto 720 służy zaś do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na stronie Ma tego konta ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Wn – odpisy z tytułu dochodów budżetowych.

W analogiczny sposób ewidencjonowane są koszty wysłanego do dłużnika upomnienia, które stanowią należność budżetu państwa z chwilą jego doręczenia.

Przypomnijmy, iż dochodzenie należności publicznoprawnych, stanowiących zarówno należności podatkowe, jak i niepodatkowe należności budżetowe, następuje w trybie egzekucji administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. W myśl art. 15 § 2ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela, a obowiązek ich uiszczenia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.
Przypisu należności z tytułu nałożonej kary pieniężnej (wynikającej z wystawionej decyzji), a także przypisu należności z tytułu kosztów doręczonego upomnienia, dokonuje się w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej, zapisem:
     
– Wn konto 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
      – Ma konto 720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

Natomiast wpłata powyższych należności księgowana będzie zapisem:
      – Wn konto 130 “Rachunek bieżący jednostki” lub 101 “Kasa”,
      – Ma konto 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 1 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl