Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Inflacja w listopadzie wyniosła 2,5 proc. licząc rok do roku


 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożały artykuły w grupie “mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 4,9 proc. , w tym jaja – o 30,0 proc. , jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne – o 1,4 proc. , sery i twarogi – o 0,7 proc. Po raz pierwszy od pięciu lat inflacja osiągnęła poziom określony przez NBP jako cel inflacyjny.

Wcześniej w odczycie flash, GUS podał, że w listopadzie ceny wzrosły rdr o 2,5 proc. i wzrosły mdm o 0,5 proc. Z konsensusu PAP wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 2,5 proc., a mdm 0,5 proc.

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,1proc. ), jak również w zakresie transportu (o 1,6proc. ) oraz mieszkania(o 0,2proc. ), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,26 p. proc., 0,14 p. proc. i 0,06 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,3proc. ) oraz łączności (o 0,2proc. ) obniżyły ten wskaźnik po 0,01 p. proc.

Ceny żywności wzrosły w listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1proc. wobec wzrostu o 1,0proc. w październiku br.

Najbardziej podrożały artykuły w grupie “mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 4,9proc. , w tym jaja – o 30,0proc. , jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne – o 1,4proc. , sery i twarogi – o 0,7proc. oraz mleko – o 0,3proc. ), warzywa (o 3,1proc. ) oraz mąka (o 1,3proc. ).

Droższe niż w październiku br. było masło (o 1,1proc. ) oraz tłuszcze roślinne (o 0,9proc. ). Więcej niż w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za mięso (przeciętnie o 0,2proc. , w tym mięso wołowe – o 1,1proc. , mięso drobiowe – o 0,7proc. , wędliny – o 0,4proc. , mięso cielęce – o 0,2proc. , przy spadku cen mięsa wieprzowego – o 0,8proc. ).

Zanotowano wzrost cen czekolady (o 0,8proc. ), makaronów i produktów makaronowych (o 0,7 proc. ), pieczywa (o 0,4 proc. ), ryżu (o 0,3 proc. ), jak również ryb i owoców morza (o 0,2 proc. ). Mniej niż przed miesiącem płacono natomiast za cukier (o 5,8 proc. ) i owoce (o 0,2 proc. ). Ceny napojów bezalkoholowych w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na niezmienionym poziomie. Więcej niż w październiku br. płacono za kawę (o 0,6 proc. ).

Obniżyły się natomiast ceny wód mineralnych lub źródlanych (o 1,1proc. ), kakao i czekolady w proszku (o 0,5proc. ), herbaty (o 0,4proc. ) oraz soków owocowych i warzywnych (o 0,1proc. ). W porównaniu z poprzednim miesiącem zanotowano wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych po 0,2proc. .


GUS

W listopadzie br., ceny odzieży i obuwia ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 0,3proc. i 0,1proc. niższym niż w poprzednim miesiącu. Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły listopadzie br. o 0,2proc. .

Podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,3proc. ). Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne (o 0,2 proc. ), natomiast opłaty za zaopatrywanie w wodę oraz wywóz śmieci pozostały na poziomie obserwowanym w październiku br.

Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,2proc. ).

Ceny nośników energii były wyższe niż w poprzednim miesiącu (przeciętnie o 0,4 proc. , w tym opału – o 1,3 proc. , gazu – o 0,3 proc. , energii cieplnej – o 0,1proc. , przy utrzymujących się na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu cenach energii elektrycznej).

W listopadzie br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego pozostały na poziomie notowanym przed miesiącem.

Więcej niż w październiku br. płacono za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,5 proc. ). Ceny środków czyszczących i konserwujących oraz artykułów włókienniczych pozostały na poziomie notowanym w październiku br. Tańsze niż w poprzednim miesiącu były meble, artykułydekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,2 proc. ) oraz urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,1proc. ).

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 2,5 proc. (w tym usługi wzrosły – o 2,7proc. , a towary – o 2,5 proc. ) i znalazł się na poziomie celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. ).

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wyższe ceny żywności (o 6,5%), w zakresie mieszkania (o 2,2%) oraz transportu (o 2,3 proc. ), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 1,43 p. proc., 0,57 p. proc. i 0,20 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,26 p. proc.


PAP

Żywność i paliwa podbiły inflację

Potwierdziły się wstępne szacunki GUS, mówiące o 2,5 proc. wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie. Tym samym po raz pierwszy od pięciu lat inflacja osiągnęła poziom określony przez NBP jako cel inflacyjny.

Nadal głównym czynnikiem napędzającym inflację była żywność, której ceny wzrosły aż o 6,5 proc. (żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 6 proc.).

To największy wzrost od połowy 2011 r. Tym razem dołączyły do niej paliwa, których ceny w listopadzie były wyższe niż przed rokiem o 4,7 proc., podczas gdy w październiku ich wzrost sięgał jedynie 1,6 proc. To efekt drożejącej ropy naftowej, której notowania w listopadzie sięgały 62-64 dolarów za baryłkę, wobec 44-49 dolarów rok wcześniej.

Według najnowszych prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w pierwszej połowie 2018 r. średnie tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych powinno wynieść 3 proc. Przewidywania ekonomistów NBP mówią zaś o sięgającym średnio 2,8 proc. wzroście cen żywności w całym przyszłym roku.

Poza najpilniej obserwowanymi zmianami cen żywności i paliw, warto jednak zwrócić uwagę na coraz mocniej rosnące koszty użytkowania mieszkaniai nośników energii. Idą one w górę od początku roku, ale tendencja ta przyspieszyła wyraźnie już we wrześniu i październiku, sięgając 2,3-2,6 proc., a w listopadzie wyniosła 2,7 proc. Poprzednio z tak silnymi zwyżkami w tej grupie, stanowiącej ponad jedną piątą wydatków gospodarstw domowych, mieliśmy do czynienia w 2012 r. i na początku 2013 r.

Ze względu na sytuację na rynku węgla oraz regulacje dotyczące czystości powietrza, gospodarki wodnej i energetyki, należy się spodziewać utrzymania presji na wzrost cen dotyczących użytkowania mieszkania, choć eksperci NBP przewidują obniżenie się dynamiki wzrostu cen energii z tegorocznych 3 proc. do 2,7 proc. w 2018 r.

Od trzech miesięcy utrzymuje się sięgająca 1,9-2 proc., najwyższa od drugiej połowy 2015 r. dynamika wzrostu cen wydatków związanych ze zdrowiem. Już w październiku zanotowano największy od 2013 r., sięgający 1,8 proc. wzrost kosztów związanych z edukacją. W listopadzie ich dynamika utrzymała się na takim samym poziomie.

Najbliższe miesiące powinny przynieść niewielki spadek inflacji, wynikający głównie z efektu statystycznego. Wyższy będzie bowiem punkt odniesienia, przyjmowany do wyliczenia wzrostu cen.

W styczniu inflacja wyniosła 1,7 proc., w lutym 2,2 proc. a w marcu i kwietniu po 2 proc.

W tych miesiącach w przyszłym roku dynamika inflacji może więc być nieco niższa i sięgać około 2 proc. Wiele zależeć będzie jednak od trudno przewidywalnych cen żywności i notowań ropy naftowej. Rada Polityki Pieniężnej w swych decyzjach dotyczących stóp procentowych, będzie się kierowała raczej obserwacją zmian inflacji bazowej, czyli miary nie uwzględniającej cen żywności i paliw. Ta zaś na razie pozostaje niska, nie przekraczając 1 proc.

Roman Przasnyski

Główny Analityk GERDA BROKER

Żywność i paliwa podbiły inflację

Do zwiększenia inflacji w listopadzie (o 0,1 pp.) przyczyniło się wyższe tempo wzrostu cen w kategorii “żywność napoje bezalkoholowe” (6,0% r/r w listopadzie wobec 5,4% w październiku). Zgodnie z komunikatem GUS wśród cen żywności najsilniej w ujęciu miesięcznym podrożały produkty w kategorii “mleko, sery, jaja” (wzrost o 4,9% m/m), które zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyły roczną dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych o 0,6 pp.

Wyraźnie wyższe ceny w tej kategorii wynikały przede wszystkim z gwałtownego wzrostu cen jaj (o 30,0% m/m), związanego z przejściowym silnym zwiększeniem popytu zagranicznego na polski eksport jaj z uwagi na liczne przypadki skażenia jaj fipronilem w krajach Europy Zachodniej

(m.in. w Holandii będącej największym unijnym eksporterem jaj). Na podstawie komunikatu GUS można wnioskować, że zwiększenie dynamiki cen żywności w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku cen pieczywa, mięsa, owoców, warzyw oraz napojów.

Do wzrostu inflacji (o 0,1 pp.) przyczyniła się również wyższa dynamika cen paliw (4,7% r/r w listopadzie wobec 1,6% w październiku), związana ze wzrostem ich cen w ujęciu miesięcznym w listopadzie (o 2,9%). Był on konsekwencją utrzymującego się w ostatnich miesiącach wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku.

W kierunku wzrostu dynamiki cen paliw oddziaływał również efekt niskiej bazy sprzed roku (w listopadzie 2016 r. ceny paliw obniżyły się o 0,1% m/m).

Zwiększenie inflacji (o 0,1 pp.) wynikało również z wyższej inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wzrosła w listopadzie do 0,9% r/r wobec 0,8% w październiku.

Zwiększenie inflacji bazowej wynikało m.in. z wyższej dynamiki cen w kategoriach “rekreacja i kultura” (1,7% r/r w listopadzie wobec 1,4% w październiku), “wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (0,3% r/r wobec -0,1%) oraz “restauracje i hotele” (2,7% r/r wobec 2,5%). Zaledwie nieznaczny wzrost inflacji bazowej świadczy naszym zdaniem o utrzymującym się braku presji inflacyjnej w gospodarce.

Źródła wzrostu inflacji wyczerpały się

W kolejnych miesiącach oczekujemy spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. Dzisiejsze finalne dane o listopadowej inflacji są neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.

Jakub Olipra ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 2 =

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl