Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

GUS podał dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w sierpniu


Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,9 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Natomiast sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2 proc. Obie dane są powyżej prognoz analityków którzy prognozowali licząc rok do roku, wzrost 6 procent, drugi – o 7 procent.

Według wstępnych danych produkcjasprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 8,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,5%) i o 5,9% wyższa w porównaniu z lipcem br.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,2% wyższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 14,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,5%, napojów – o 13,0%, metali – o 12,2%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 11,4%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 11,2%, urządzeń elektrycznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,6%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 1,4% oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 0,6%.


INTERIA.PL

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa(w cenach stałych),

obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez

przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa

o 23,5% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,5%) i o 0,3% wyższa w porównaniu z lipcem

br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlanomontażowa ukształtowała się na poziomie o 22,6% wyższym niż w sierpniu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 30,1%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 27,3%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,8%. W porównaniu z lipcem br. wzrostpoziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 15,2% i roboty związane budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,3%, natomiast spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 12,0%.


INTERIA.PL

…..………….

Wczorajsze dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia pozytywnie zaskoczyły. Zatrudnienie wzrosło w sierpniu o 4,6% r/r wobec 4,5% r/r w lipcu.

Konsensus PAP przewidywał, że produkcja wzrosła o 6,1 proc. rdr, a sprzedaż o 6,8 proc. rdr.

W poniedziałek GUS podał, że wynagrodzenie w sierpniu wzrosło o 6,6 proc. rdr, choć ekonomiści oczekiwali wzrostu o 5,6 proc. Zgodna z oczekiwaniami okazała się dynamika zatrudnienia – wzrost o 4,6 proc. rdr.

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,9 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w sierpniu rdr o 6,1 proc., zaś mdm wzrosło 3,2 proc.

Produkcjaprzemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 8,1 proc., a mdm wzrosła o 3,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i sierpniu:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 8,8 5,9 6,2 -8,5
górnictwo i wydobywanie -5,6 4,0 -2,1 -5,5
przetwórstwo przemysłowe 8,6 5,1 6,9 -9,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 23,3 19,7 3,5 0,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,5 1,8 3,3 -5,2
PRODUKCJA BUDOWLANA 23,5 0,3 19,8 3,7

Ważne dane o aktywności gospodarczej

Spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki produkcji budowlano montażowej z 19,8%r/r do 24,3%r/r (zgodnie z rynkowym konsensusem), co konsekwentnie sugeruje postęp w realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych środkami UE.

Również dynamiki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej pozostaną wysokie. Spodziewamy się stabilizacji produkcji na poziomie 5,9%r/r (wobec 6,2%r/r w lipcu) oraz sprzedaży na poziomie 7,1%r/r (analogicznie jak miesiąc temu).

Według naszej prognozy bezpośrednio wyznaczają medianę oczekiwań, a ich materializacja powinna pozostać neutralna dla stanowiska RPP.

Wczorajsze dane i tempo wzrostu płac mocno przebiło rynkowe oczekiwania i wyniosło 6,6% w skali roku wobec oczekiwanego wzrostu o 5,7% r/r. Dobra kondycja rynku pracy stanowi wsparcie dla dalszego wzrostu konsumpcji prywatnej.

Zdaniem analityków ING Bankuw przypadku gdyby przyspieszenie płac miało wyłącznie charakter cykliczny, wrażliwość członków RPP na wyższą dynamikę powinna płac pozostać umiarkowana – trajektorie inflacje w nadchodzących kwartałach dalej hamować będzie m.in. niska presja płacowa w strefie euro oraz ceny surowców. Nasze modele pokazują, że to te czynniki maja większy wpływ na płace w regionie niż lokalne koszty pracy.

Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion zapowiedział, że sierpień jest specyficznym miesiącem, bo jest to okres wakacyjny, więc można spodziewać się pewnego spadku aktywności. Jak dodał, spodziewany wzrost produkcji na poziomie 6 procent to bardzo przyzwoity wynik.

W przypadku sprzedaży detalicznej, pozytywny wpływ na ten wskaźnik miały niskie bezrobocie i rosnące płace.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2 proc. – podał GUS.

Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 6,8 proc. i wzrost o 0,6 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 6,9 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lipcu i sierpniu:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 7,6 1,2 7,1 0,6
pojazdy mechaniczne 0,7 -3,6 6,1 -9,5
paliwa 9,0 4,2 7,2 2,7
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 8,2 1,7 6,0 0,6
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 5,3 -1,2 5,1 4,9
leki, kosmetyki 12,9 -0,1 11,8 -1,1
odzież, obuwie 11,1 -5,9 10,5 -1,9
meble, AGD, RTV 8,0 1,2 8,8 11,6
prasa, książki 7,7 1,9 11,7 -0,3
pozostałe 6,2 7,5 3,5 -2,1

Polub Plportal.pl:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

89 + = 93

 

About zzz

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl