Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Fundusze europejskie w roku 2019


Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach finansowania unijnego w latach 2014-2020. Celem jest poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla Polski 82,5 mld euro. Celem dofinansowania jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju poprzez podniesienie sprawności i efektywności administracji. Ważna jest poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Kryterium przyznawania środków był poziom PKB na mieszkańca. Polska osiągnęła poziom prawie 70% średniego poziomu PKB na mieszkańca w UE.

Znaczne kwoty są przeznaczone na infrastrukturę transportową, głównie drogową i kolejową. Wybudowano i przebudowano 1120 km dróg, 607 km autostrad i dróg ekspresowych. Zakupiono 1640 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 470 jednostek taboru kolejowego. Głównie jednak fundusze są przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie innowacyjności. Wprowadzono 4001 innowacji produktowych, 1853 innowacji procesowych i 1063 innowacji nie technologicznych. Wsparto 17052 przedsiębiorstw oraz 46759 osób, które otrzymały bezzwrotna pomoc na założenie firmy. Nadal ważne jest finansowania ochrony środowiska naturalnego i energetyki oraz projekty dotyczące kultury, edukacji, zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Do lipca 2019 749854 osoby bezrobotne otrzymały wsparcie, 83421 uczniów uczestniczyło w stażach. Wsparto 431 uczelni i 459 przedszkoli.

Wiele miast wojewódzkich i gmin otrzyma wsparcie na realizację projektów dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacji miasta i gminy. Ważne są projekty ukierunkowane na gospodarkę niskoemisyjną oraz transport ekologiczny. Celem finansowania unijnego jest rozwój inteligentnych specjalizacji tam rozwój potencjału gospodarczego regionu z uwzględnieniem polityki innowacji. W latach 2014-2019 zrealizowano w kraju 4283 projekty B+R, wsparto 2828 jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie B+R, wprowadzono 1016 projektów w tym zakresie.
Pogramy będą wdrażane w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Celem programu Infrastruktura i Środowisko jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej i bezpieczeństwo energetyczne. Program Inteligentny Rozwój to projekt finansujący badania, rozwój i innowacje. Program Wiedzą Edukacja Rozwój jest ukierunkowany na aktywizację zawodową osób poniżej 30 roku życia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwinięcie współpracy międzynarodowej i wsparcie polityki dobrego rządzenia w zakresie polityki zatrudnienia. Program Polska Cyfrowa jest ukierunkowany na rozwój e-administracji, zwiększenie dostępności do Internetu, upowszechnienie umiejętności korzystania z komputera. Program Polska Wschodnia ma na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu wschodniego. Program Pomoc Techniczna ma na celu zbudowania systemu informacji i promocji środków europejskich.

Polub Plportal.pl:

Tags: ,


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

57 − 47 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl