Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Działalność nierejestrowa – opodatkowanie VAT i kasa fiskalna


Zamierzam rozpocząć prowadzenie nierejestrowej działalności i świadczyć usługi mechaniki pojazdowej (w zakresie napraw pojazdów silnikowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi te będę wykonywał sporadycznie i uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie nie przekroczy w żadnym miesiącu kwoty 1.000 zł. Czy usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT i czy będę musiał posiadać kasę fiskalną?

Działalność nierejestrowa

Osoby fizyczne prowadzące działalność na niewielką skalę mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrową. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.), nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. limit ten wynosił 1.050 zł, a w 2019 r. wynosi 1.125 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności nierejestrowej zwalnia z szeregu obowiązków rejestracyjnych i podatkowych (np. z obowiązku rejestracyjnego w CEIDG, z zapłaty składek na ubezpieczenia w ZUS, z obowiązku składania deklaracji ZUS).

Działalność nierejestrowa – opodatkowanie VAT
Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (patrz: art. 15 ust. 2 ww. ustawy).

W świetle powyższego, działalność nierejestrowa spełnia przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą w świetle ustawy o VAT. Niemniej jednak wykonując ją, można korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Zwolnienie to przysługuje także podatnikowi rozpoczynającemu w trakcie roku działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, ww. kwoty 200.000 zł.

UWAGA! Niektórzy podatnicy – ze względu na rodzaj wykonywanych czynności – nie mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (patrz: art. 113 ust. 13 ustawy o VAT), tj. m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, większość usług doradczych, dokonujący sprzedaży terenów budowlanych czy nowych środków transportu. Wśród ww. wyłączeń ustawodawca nie wskazał jednak usług w zakresie napraw pojazdów silnikowych i dlatego Czytelnikowi przysługuje podmiotowe zwolnienie z VAT. Nie musi on więc rozliczać VAT.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) przewiduje pewne odstępstwa od tej generalnej zasady oraz wskazuje, w jakich przypadkach należy bezwzględnie ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych, czyli kiedy nie można korzystać z przewidzianych w nim zwolnień.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

W świetle powyższego, Czytelnik będzie zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży (już od pierwszej usługi naprawy pojazdów silnikowych).

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.58.2019.2.JM, w której czytamy:

“(…) usługi naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (…) będą stanowiły usługi wyłączone z prawa do korzystania z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przewidzianych w § 2 i § 3 rozporządzenia (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – przyp. red.). Tym samym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy zaznaczyć, że kasa rejestrująca powinna zostać zainstalowana przez Wnioskodawcę przed dokonaniem świadczenia pierwszej usługi naprawy pojazdu silnikowego. (…)”

Źródło: Interia

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

52 − = 43

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl