Go to ...

biznes-gospodarka.plportal.pl

Reklama

Zasiłek pogrzebowy. Komu się należy?


zasilek
Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce i tak trzeba coś od siebie dołożyć. A jednak to wciąż solidny zastrzyk finansowy w tak trudnej chwili.  Jakie koszty ZUS uwzględnia przy wypłacie zasiłku pogrzebowego, a których już nie? Kto może się o niego starać? Jakie dokumenty będą potrzebne? Podpowiadamy.

Jeśli o zasiłek pogrzebowy stara się rodzina zmarłego, sprawa jest prosta. Po stwierdzeniu poniesienia wydatków związanych z pochówkiem przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w maksymalnym wymiarze, czyli 4000 zł (stan na 2016 r.). Problem pojawia się, gdy o pomoc starają się osoby spoza rodziny.

Komu przysługuje zasiłek?

O zasiłek pogrzebowy z ZUS może starać się każdy, kto organizuje pogrzeb. Jednak osoby obce dla zmarłego muszą szczegółowo udokumentować poniesione wydatki. Problem w tym, że żadna ustawa nie precyzuje, co możemy uznać za koszty pogrzebu. Przyjmuje się więc, że to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok osoby zmarłej. Poniesione w tym czasie wydatki związane z pochówkiem uwzględnia się przy wypłacie zasiłku pogrzebowego. Ale nie wszystkie.


Co jest wliczane w wysokość zasiłku pogrzebowego?

Przede wszystkim, wydatki muszą być niezbędne do pochówku i udokumentowane. Możemy być pewni, że ZUS sprawdzi wszystko jeszcze raz. – Przedstawienie rachunku za samą trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu. Dzieje się tak, dlatego, że istnieje domniemanie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy. Ten zaś wypłacany jest w takim przypadku, proporcjonalnie i w związku z tym Zakład musi ustalić wszystkie okoliczności – mówi Grażyna Tichoniuk z-ca dyrektora ds. świadczeń oddziału ZUS we Wrocławiu.

Koszty ceremonii kościelnej potwierdzone przez instytucję kościelną są uwzględniane w wypłacanym przez ZUS zasiłku pogrzebowym. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o wydatki poniesione na wystawienie nagrobka. Jego zakup nie jest bezpośrednio związany z pochówkiem osoby zmarłej i nie może być wliczony do wysokości zasiłku pogrzebowego. – Należy dodać, że kosztu pogrzebu nie stanowi również zakup kwiatów. Gdyby tak było, to każdy żałobnik nabywałby prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości proporcjonalnej do poniesionych wydatków – dodaje Grażyna Tichoniuk.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2016?

Od 1 marca 2011 r. do chwili obecnej zasiłek pogrzebowy jest stały i przysługuje w wysokości 4000 zł. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

Jeżeli koszty pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4000 zł. Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.


Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku

Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego trzeba złożyć w czasie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasadopiero po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający przyczyny uniemożliwiające zgłoszenie wniosku.

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego

– wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, 

– skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, 

– oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku, kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, 

– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane), 

– zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Polub Plportal.pl:

Tags:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

67 − 65 =

 

About publikator

Reklama

WSPARCIE: propublicobono-rp.org | ffon.pl